headerphoto
Skattespørsmål

Ei gruppe under ledelse av Birger Helland (NLM) jobber for tida med forskjellige spørsmål av skattemessig art overfor norske myndigheter. I særlig fokus står de prinsipielle spørsmål om skattlegging av nordmenn i utenlandstjeneste samt spørsmål om arbeidsgiveravgift på misjonærer.

Prinsippene for skattlegging av nordmenn i utenlandstjeneste har vært at det skal skattes til det landet som medfører minst skatt, tjenestestedet eller Norge, som oftest tjenestelandet. I de fleste tilfeller har dette fungert greit. I noen av våre større samarbeidsland har imidlertid misjonens arbeid hatt så positive utslag for samfunnsutviklingen at de nasjonale myndigheter har ønsket å frita misjonen for skatt. I disse tilfellene har lokale norske skattemyndigheter likevel ment at misjon&aeligrene prinsipielt har lagt under tjenestestedets skatteansvar og har derfor ikke pålagt skatt til Norge. I den senere tid har imidlertid noen kommuner problematisert dette og har pålagt misjonærene (i praksis organisasjonene) etterlikning.

Hele dette skattekomplekset er brakt inn for departementet som har saken under utredning. Skattesaken ventes å bli avgjort ved at det framlegges en lovproposisjon i Stortinget i løpet av 2002. Her vil også spørsmålet om eventuelle nye lovbestemmelsers tilbakevirkende kraft bli avgjort.

Også i spørsmål om arbeidsgiveravgift for misjonærer ute er det oppstått forskjellsbehandling mellom norske kemnere. Det har tradisjonelt ikke vært betalt arbeidsgiveravgift for misjonærer. Fra NORME blir det arbeidet med en løsning både på dette og i skattespørsmålet som innebærer lik behandling uavhengig av de lokale skattekontorers tolkning av lovverket.