headerphoto
Skolekomiteen

Under styret for NORME arbeider også en særskilt komite for norske misjonærbarns skoleinteresser i utlandet. Eli Gjøre (NLM) er for tiden formann i utvalget. I styret sitter også representanter fra Normisjon, NMS, PYM og Frikirken.

 

Mandat for Skolekomiteen - NORME

1 Navn
Komiteens navn er Skolekomiteen - NORME

2. Organisatorisk tilknytning
Komiteen er underlagt NORME. NORMEs styre fastsetter komiteens mandat

3. Sammensetning
3.1 Komiteen består av ett medlem fra hver av de misjonsorganisasjoner som driver godkjente norske skoler i utlandet samt ett medlem fra en misjonsorganisasjon som har skolebarn i utlandet uten å ha godkjent norsk skole. Denne misjonsorganisasjonen utpekes av NORME for to år om gangen,
3.2 De organisasjoner/kirker som til enhver tid er representert i Skolekomiteen, utpeker selv sin representant

4. Konstituering og beslutningsdyktighet
4.1 Komiteen konstituerer seg med leder og sekretær. Konstituering skjer årlig på første møte i høstsemesteret
4.2 Beslutningsmyndighet betinger minimum tre av komitemedlemmenes tilstedeværelse
4.3 Beslutninger fattes ved flertallsavgjørelser

5. Mandat
5.1 I saker som gjelder undervisning for misjonærbarn på misjonsfeltene, kan komiteen gjøre henvendelser til norske myndigheter og andre instanser på vegne av NORMEs medlemsorganisasjoner. Dette inkluderer også høringsuttalelser til norske skolemyndigheter
5.2 Komiteen skal koordinere fellestiltak i misjonærbarnspørsmål og saker som gjelder skole/undervisning for misjonærbarn på misjonsfeltene.
5.3 Komiteen er et samarbeidsorgan mellom selvstendige organisasjoner og kan ikke gjøre vedtak som binder organisasjonene innen NORME

6. Virkeområde
6.1 Utveksle erfaringer mellom misjonsorganisasjonene med henblikk på bevisstgjøring omkring misjonærbarnspørsmål og saker som gjelder skole/undervisning for misjonærbarn på misjonsfeltene
6.2 Koordinering av fellestiltak kan omfatte:
- Kontakt med norske myndigheter og instanser i forhold til:
- norske skoler i utlandet
- kompletterende undervisning
- høringsuttalelser
- PPT Utland
- Informasjon og kurs om utreise- og hjemkomstproblematikk for misjonærbarn
- ansvar for kurs for misjonærbarn om utreise- og hjemkomstproblematikk
6.3 Komiteen har det overordnede ansvar for at det blir arrangert en årlig kursuke for nytt personell til de norske skolene på misjonsfeltene. Den bestemmer tid og sted for kurset og oppnevner komiteen(e) som utarbeider og gjennomfører kursprogrammet

7. Arbeidsform
7.1 Komiteen avholder minimum 3 møter per år
7.2 Til enkelte møter kan komiteen invitere ressurspersoner som det er naturlig å samarbeide med i bestemte saker
7.3 Etter samråd med NORMEs leder kan komiteen invitere NORMEs medlemsorganisasjoner til felles drøftinger om spesielle saker eller tiltak
7.4 Komiteen holder i sitt arbeid særlig kontakt med:
- Statens Utdanningskontor i Oslo og Akershus
- Kristne Friskolers Forbund
- IBAN (Interesseorganisasjon for barn av nordmenn i utlandet)
7.5 Komiteen kan oppnevne underkomiteer for å arbeide med spesielle oppgaver
7.6 Komiteen sender referat fra sine møter til NORME v/sekretær, Kristne Friskolers Forbund og IBAN. Andre som ber om det kan også få referat

8. Økonomi
8.1 Komiteen har ikke egen kasse
8.2 Hver organisasjon som er representert i komiteen, dekker sine representanters reiseutgifter i forbindelse med komitemøter
8.3 Utgifter til porto, telefon etc. dekkes etter tur av den organisasjon som har lederen/sekretæren
8.4 Komiteen søker å oppnå at kostnader over tid får en rimelig fordeling på de organisasjonene som er representert i komiteen