headerphoto
Vedtekter

Vedtekter for Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, NORME

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 1.mars 2001
(Sist revidert av årsmøte 2013)

 

1. BASIS

1.1 NORME bygger på Den Hellige Skrift og Lausannepakten.

1.2 NORME tar vare på de historiske linjer, oppgaver og forpliktelser til Norsk Misjonsråd, Den Evangeliske Allianse /World Evangelical Fellowship og Lausannebevegelsen. NORME erstatter det tidligere Norsk Misjonsråd (NMR), Den Evangeliske Allianse i Norge (DEA) og Lausanne Norge (LN).

 

2. FORMÅL

2.1 NORME vil formidle en levende visjon for misjon og evangelisering.

2.2 NORME vil være et koordinerende organ som på en samlende, inspirerende og effektiv måte bistår sine medlemmer i oppdraget med å bringe budskapet om Jesus Kristus videre til folkegrupper både i Norge og internasjonalt.

2.3 NORME vil i særlig grad ha sin oppmerksomhet rettet mot unådde folkegrupper og være kanal for gjensidig inspirasjon sør-nord og øst-vest.

2.4 NORME vil være et samlende kontaktpunkt overfor tilsvarende internasjonale bevegelser som World Evangelical Fellowship, Lausanne Committee for World Evangelization, European Evangelical Missionary Alliance, European Evangelical Alliance, DAWN og andre.

 

3. ARBEIDOPPGAVER

For å virkeliggjøre sitt formål vil NORME: 

3.1 Stimulere til styrket engasjement på grasrot- og lederplan for misjon, evangelisering og menighetsplanting globalt og i Norge.

3.2 Samle, analysere og distribuere informasjon om trender innen misjon og evangelisering.

3.3 Utarbeide årlig dokumentasjon om NORMEs virksomhet inkludert statistisk materiale, evaluering av strategiske initiativ og eventuelle anbefalinger om nye satsingsområder.

3.4 Bidra til refleksjon og samtale omkring evangelisering og misjon ved å skape møteplasser og tilrettelegge for konferanser, bl.a. en inspirasjonssamling i forbindelse med årsmøtet.

3.5 Fungere som samtalepartner med ulike fora nasjonalt og internasjonalt omkring misjon og evangelisering.

3.6 Være et bindeledd mellom medlemmene til gjensidig informasjon og inspirasjon.

3.7 Representere medlemmenes felles interesser i forhold til offentlige myndigheter og andre instanser der det er behov for felles opptreden.

 

4. ORGANISERING

4.1 Medlemskap.

4.1.1 Medlemskap i NORME forutsetter tilslutning til NORME's basis og formål samt betalt kontingent i henhold til beløp vedtatt av årsmøtet.

4.1.2 Medlemmer i NORME kan være indre- og ytremisjonsorganisasjoner, menigheter, trossamfunn, forsamlinger, missiologiske faginstituasjoner og enkeltpersoner.

4.1.3 Nye medlemmer i kategorien a og b (jfr.4.1.5) tas opp av årsmøtet etter søknadsbehandling i styret. Enkeltmedlemmer tas opp fortløpende ved å slutte seg til NORMEs basis og formål, gjennom innbetaling av kontingent.

4.1.4 Oppsigelse av medlemskap for kategori a og b gjøres gjeldende ett år etter skriftlig melding til styret. Et medlem som trer ut, har ikke rett til å få tilbake innbetalt kontingent, formue eller forvaltningsmidler.

4.1.5 Medlemskontingenten er gradert:

a) Landsdekkende organisasjoner/trossamfunn. Disse er definert i tre kategorier bestemt ut fra medlemmenes størrelse.

b) Menigheter, forsamlinger og missiologiske institusjoner

c) Enkeltmedlemmer

4.2 Årsmøtet

4.2.1 Oppgaver:

a) Behandling av årsmelding og revidert regnskap

b) Fastsettelse av medlemskontingent

c) Behandling av budsjett

d) Valg av styremedlemmer

e) Valg av revisor

f) Valg av valgkomité

g) Samtale om arbeidet på basis av årlig rapport og drøfte planer for det videre arbeidet

h) Behandle saker som styret legger fram for årsmøtet.

i) Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret som fremmer saken for årsmøtet med forslag til vedtak.

4.2.2 Innkalling:

a) Årsmøtet kalles inn med minst fire ukers varsel

b) Med innkallingen skal følge årsmelding med revidert regnskap

c) Utarbeidet årlig dokumentasjon om NORMEs virksomhet sendes medlemmene på forhånd.

4.2.3 Stemmerett:

Alle medlemmer har stemmerett i årsmøtet. Stemmerett fordeles i tråd med medlemskontingentens størrelse:

a) Landsomfattende organisasjoner og trossamfunn i forhold til størrelse og betalt kontingent: 10, 20 eller 30 stemmer

b) Menigheter, forsamlinger og missiologiske institusjoner: 3 stemmer

c) Enkeltmedlemmer: 1 stemme

Styret fastsetter stemmetall. Avgjørelsen kan eventuelt ankes inn for årsmøtet. Et medlem i kategori a og b kan la seg representere med en eller flere personer

4.3 Styret

NORME ledes av et styre valgt av årsmøtet. 

4.3.1 Styrets sammensetning:

a) Styret består av 7 personer, inkludert styreleder.

b) Styreleder velges i eget valg for to år, og kan gjenvelges en gang. Styreleder kan gjenvelges selv om styreleder var medlem av styret da vedkommende ble valgt til leder. For øvrig konstituerer styret seg selv.

c) Minst 5 av de faste styremedlemmene velges blant representanter fra de landsdekkende organisasjoner/trossamfunn.

d) Styremedlemmene velges for to år om gangen og kan gjenvelges en gang.

e) Før en person velges inn i styret for tredje gang , må vedkommende ha hatt en pause fra styret på minimum to år.

f) Det velges tre varamedlemmer for ett år om gangen. 1. varamann møter fast i styret, uten stemmerett.

g) Minst to av varamedlemmene velges blant representanter fra de landsdekkende organisasjoner/trossamfunn.

4.3.2 Styrets oppgaver:

a) Forberede og følge opp vedtak fra årsmøtet

b) Være ansettelsesmyndighet og utarbeide stillingsinstrukser samt fastesette lønns- og arbeidsvilkår for ansatte

c) Vurdere medlemmers innplassering i kategori (jfr. punkt 4.1.5)

d) Etablere og opprettholde kontakt med internasjonale bevegelser og nettverk

e) Etablere og ivareta kontakt med aktuelle norske komiteer/ utvalg og nettverk

f) For øvrig se til at NORME blir drevet i tråd med basis og formål

4.4 Komiteer og utvalg

Styret kan opprette underkomiteer/utvalg for å ivareta medlemmenes fellesanliggender i spesielle saker. Disse rapporterer til styret.

4.4.1 Valgkomiteen:

a) NORMEs valgkomité består av tre personer. Årsmøtet velger to medlemer og styret velger ett medlem.

b) Medlemmene i valgkomiteen som er valgt av årsmøtet velges for to år, og kan gjenvelges en gang. 

c) Årsmøtet velger hvert år en ny person til valgkomiteen, og en vararepresentant.

d) Valgkomiteen har ansvar for å foreslå minst en kandidat til valgkomiteen på NORMEs årsmøte. 

4.5 Nettverk

4.5.1 For å bidra til et styrket engasjement omkring NORMEs målsetninger etableres ulike nettverk som arbeider relativt selvstendig med spørsmål innen misjon og evangelisering.

4.5.2 Alle nettverk organiseres med en leder som rapporterer til NORME's styre. Det bør tilstrebes en representativ sammensetning av nettverkene.

4.5.3 De enkelte nettverk er selv ansvarlige for egen økonomi, men vil kunne søke NORMEs styre om støtte til spesielle initiativ.

4.6 Administrasjon

4.6.1 NORME har et sekretariat med ansvar for virsomheten overfor medlemmer og nasjonale og internasjonale kontakter.

4.6.2 Sekretariatet ledes av daglig leder.

4.6.3 Ansettelser foretas av styret.

4.7 Økonomi

a) Virksomheten i NORME finansieres primært ved medlemskontingent og enkeltgaver.

b) Det kan arrangeres spesielle innsamlinger av felles karakter som ikke er konkurrerende med medlemsorganisasjonenes eget innsamlingsarbeid.

c) Ved møtevirksomhet der NORME's ansatte deltar er det naturlig å ta opp kollekt til NORME.

d) NORME ivaretar de økonomiske forpliktelser overfor internasjonale organisasjoner/nettverk som NORME er tilsluttet (jfr.1.2).

4.8 Vedtektsendringer og oppløsning

4.8.1 Vedtektsendringer:

a) Forslag til endringer forutsettes utsendt minst 3 måneder før årsmøtet etter forutgående behandling i styret.

b) Endringer av basis (jfr. punkt 1) forutsetter enstemmighet.

c) Endringer av andre vedtekter kan gjøres av årsmøtet med 2/3 flertall.

4.8.2 Oppløsning:

a) Oppløsning av NORME kan skje på årsmøtet ved ¾ flertall.

b) Det forutsettes at forslag om oppløsning er sendt medlemmene minst 6 måneder før årsmøtet etter forutgående behandling i styret.

c) Gjenværende midler fordeles blant medlemmene i kategori a og b i forhold til stemmetall (jfr.4.2.3).