Hvem tror på konvertittene?

Vi hører stadig om muslimer som kommer til tro på Jesus i ulike forsamlinger rundt om i Norge. Deres pastorer og ledere underviser dem og leder dem videre i troen. Noen blir også døpt. Men i møte med norske utlendingsmyndigheter møter de liten forståelse for sin nye tro, eller troverdighet på sin omvendelse. Hva skal til for at konvertittene skal bli trodd?, spør vi? Og hvem har tilitt til deres vitnesbyrd?

Tirsdagen på Arendalsuka arrangerte NMS, Frikirken, Norges Kristne Råd, KIA og NORME en paneldebatt med fokus på konvertittenes rettssikkerhet. Vi hadde både politikere, biskoper, utlendingsmyndigheter og en forsvarer med.

Utlendingsnemnda, ved Bjørn Lyster, var overbevist om at det ikke sendes konvertitter ut av Norge til forfølgelse og fare. Brynjar Meling, som har representert flere konvertitter i retten, var helt uenig, og pekte på den manglende rettssikkerheten for konvertittene i møte med UNE og i rettssystemet. Den samme oppfatningen hadde biskop Stein Reinertsen og Tor Berger Jørgensen (biskop emeritus) fra Den norske kirke, som begge har fulgt mange konvertitter over tid.

Blant politikerne var det enighet om at kompetansen i Utlendingsnemnda bør styrkes, siden spørsmålene de stiller konvertittene bærer preg av uvitenhet eller mangel på interesse. Noen har for eksempel møtt spørsmål som; hvor står følgende vers i Bibelen?, eller hvilken salme synger man i anledning nattverden? Spørsmål som begge viser at hensikten til UNE er å «avsløre» fremfor å la konvertitten få dele hva troen betyr for ham/henne.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) gikk så langt som å si at han er sikker på at kristne med muslimsk bakgrunn har blitt sendt til land i Midtøsten til forfølgelse og stor fare. Kari Henriksen (Ap) påpekte viktigheten av at konvertitter opplever den samme rettssikkerhet som andre og Svein Harberg (H) ønsket at trossamfunnene skal komme mer på banen i disse prosessene. Bare Jon Engen-Helgheim (FrP) synes å være fornøyd med måten konvertittene blir behandlet på per i dag.

I 2016 ble det inngått en avtale mellom KrF og regjeringspartiene om at kontakten mellom trossamfunnene og UNE skulle styrkes, og noe har skjedd siden. Men det årlige «kontaktmøtet» ble opplevd mer som et monologmøte, enn et dialogmøte, ifølge biskopene. Lyster lovet at flere møtepunkter var under planlegging ut over høsten.

Denne uken går en av konvertittsakene for retten i Borgarting Lagmannsrett, vedrørende en Afghansk konvertitt som allerede har blitt sendt tilbake. I denne saken har både ledere, prester og pastorer, samt kristne venner gått god for hans tro og konvertering, men lyttes ikke til.
Det er frustrerende å se en så urettferdig behandling av konvertittene, sier Espen Schiager Topland, fra NMS, som var initiativtaker til arrangementet på Arendalsuka og som vitner i konvertittsaken i Oslo denne uken.