Trosfrihet og kvinners rettigheter

Stefanusalliansen, en av NORMEs medlemsorganisasjoner, arbeider med trosfrihet som grunnleggende menneskerettighet for alle mennesker, uavhengighet av tro og bakgrunn.

For flere år siden ga organisasasjonen ut et populært hefte – Freedom of religion or belief for everyone– som nå er oversatt til mange språk.

I dag, på kvinnedagen, lanseres en ny versjon av heftet: Freedom of religion or belief for everyone: Women in focus. Målet med det nye heftet er å introdusere skjæringspunktet mellom trosfrihet og kvinners rettigheter, og oppmuntre til refleksjon om temaet. Om noen ønsker fysiske kopier av heftet, ta kontakt med Elisa Chavez på elc@stefanus.no

Stefanusalliansen orienterter samtidig om et nytt gratis nettkurs med en interaktiv tilnærming til å utforske hvordan trosfriheten henger sammen med likestilling, og hvordan disse rettighetene styrker hverandre. Hovedmodulen i kurset er tilgjengelig fra i dag av og kan leses her.

Temaet er aktuelt for alle. Retten til å tro er ikke bare en universell menneskerettighet, men en verdi som også understreker vesentlige kristne verdier som menneskeverd, likeverd og forvalteransvar. Sist, men ikke minst, den Gud som skapte alle mennesker ønsker også å gi alle mennesker retten til å tro på ham eller til og med avvise ham. «Tvang til tro er dårers tale», hevdet den kjente salmedikteren Grundtvig. Kvinnedagen aktualiserer med andre ord likestilling på mange plan!

Se ellers i avisen Dagen: De fleste brudd på kvinners trosfrihet skjer i hjemmet