Læringsnettverk

NORME består av en rekke lærings- og ressursnettverk. Hvert nettverk organiserer og leder seg selv.

Noen av nettverkene er etablert av NORME og rapporterer til NORMEs styre. Andre nettverk har ulike former for tilknytning til NORME.

Her følger en oversikt over ulike læringsnettverk i regi av NORME og nettverk som NORME samarbeider med.

Ungleder-nettverk

Nettverk i regi av NORME for ledere av ungdomsorganisasjoner, bibel- og misjonsskoler og andre aktører som retter seg mot ungdommer og studenter. Nettverket vil fremme synergiskaping, samarbeid, erfaringsutveksling og faglig påfyll.

Kontaktperson:

Karl Johan Kjøde, generalsekretær NKSS

E-post: kjk@nkss.no

Mob: 991 60 730

Nettverk for sosialt entreprenørskap (Business as Mission)

Nettverk i regi av NORME som fokuserer på sosialt entreprenørskap, og engasjerer både kristne næringslivsledere, akademikere og misjonsledere. Nettverket vil fremme innovasjon, entreprenørskap, bærekraft, rettferdighet og fattigdomsbekjempelse. Nettverket arbeider for å fremme samarbeid og synergier mellom misjonsorganisasjoner og aktører med kompetanse innen sosialt entreprenørskap.

Kontaktperson:

Per Steinar Krogstad, CEO Bizraise

E-post: psk@bizraise.no

Mob: 901 35 511

Nettverk for vern om skaperverket

NORME-tilknyttet nettverk som arbeider for ivaretakelse av Guds skaperverk, og retter søkelys på kristnes ansvar for å forvalte jorden og dens ressurser på bærekraftige måter. Nettverket fokuserer både på teologi og naturvitenskap: Hva sier Bibelen om kristnes ansvar for å forvalte skaperverket? Hva sier forskning om jordens tilstand og tiltak som må til for å fremme bærekraft? Hvordan kan både kristne enkeltpersoner, menigheter mv engasjere seg i felles innsats for å verne om skaperverket? Les mer om nettverket.

Kontaktperson:

Daniel Schjelderup, fysiker

E-post: schjdan@gmail.com

Mob: 458 85 110

Missiologisk forum

NORMEs forum for praktisk teologi og misjonsvitenskapelig refleksjon. Arena for samtaler om misjonale synergier og strategi, både lokalt og globalt. NORMEs Missiologiske forum fungerer som en sentral møteplass for personer som studerer eller jobber med misjonsledelse.

Kontaktperson:

Rolf Kjøde, førstelektor teologi, religion og filosofi NLA

E-post: rolf.kjode@nla.no

Mob: 952 05 408

Migrantleder nettverk

Nettverket fungerer som arbeidsgruppe og rådgiver for NORME innen temaer knyttet til evangelisering og multietniske fellesskap.  Nettverket deltar i planlegging og gjennomføring av møteplasser for kirke- og misjonsledere i Norge, og består blant annet av migranter som er aktive i lokale menigheter i Norge.

Kontaktperson:

Lemma Desta, rådgiver migrasjon og flerkulturelt arbeid NKR

E-post: lemma.desta@norkr.no

Mob: 416 70 249

BMB nettverk (Believers with Muslim Background)

NORME-tilknyttet nettverk som fokuserer på synergiskapende arbeid mellom menigheter og andre aktører i Norge med fokus på personer med muslimsk bakgrunn. Arrangerer årlig nettverkssamling.

Les mer om ressursopplegget Al Massira

Kontaktperson:

Janet D. Seierstad, flerkulturell konsulent NLM

E-post: jseierstad@nlm.no

Mob: 996 24 548

Nettverk innen risiko og beredskap Internasjonalt arbeid

Et samarbeid mellom NORME og Digni som fokuserer på risikoutredning, beredskapsplanlegging og krisehåndtering. Vi ønsker å kartlegge ressurser som organisasjonene allerede sitter på, erfaringer med eksterne leverandører og hvilke behov som finnes for å utvikle et fagmiljø innen beredskap og kriseledelse. 

Som organisasjoner med personellansvar ønsker vi å ivareta våre ansatte på en best mulig måte, i tillegg til å møte myndighetenes krav til risikovurdering, tiltak og beredskapsplaner. Som ledelse ønsker vi å være trygge på at vi har en plan for beredskap, og at vi er trent og trygge i å håndtere situasjonen når det uventede skjer. Mange av oss opererer også i områder med et risikobilde som krever ekstra oppmerksomhet. Nettverket består av representanter fra mange ulike organisasjoner, men tror at vi sammen sitter på mye kompetanse og ressurser vi med fordel kan dele på. Samlet sitter vi med mye erfaringskompetanse andre vil kunne dra nytte av. Fagdag og nettverk er et samarbeid med Digni.

Kontaktperson:

Jan Inge Ringsby, rådgiver innen risiko og beredskap

E-post: ringsby.raad@gmail.com

Mob: 474 66 376

Nettverk for familie og samliv

Et nettverk i regi av NORME. Fokus på å være et ressursforum for ledere og medarbeidere i NORME-tilknyttede organisasjoner – med særlig fokus på par/familier bosatt i utland. Forumet vil tilby relevante ressurser som søker å styrke parforhold og familier, med særlig vekt på kurs. Skape faglig og kollegialt fellesskap for ansatte / frivillige i NORME-tilknyttede organisasjoner, utveksle og utvikle ressurser, bygge relasjoner til andre relevante fagmiljøer i Norge / utland.

Kurs og ressurser: https://hjerterom.org

Kontaktperson:

Hilde Aarskog, Familieterapeut og daglig leder Hjerterom

E-post: hilde.aarskog@gmail.com

Mob: 911 50 766

Unådd nettverket

Unådd er en frittstående konferanse som fokuserer på å nå verdens minst nådde folkeslag med evangeliet, og arrangeres av et stort antall med-innbydere. Unådd-konferansen arrangeres siste helg i oktober hvert år, og nettverket består av til sammen 36 med-innbydere i form av organisasjoner, kirkesamfunn, foreninger mv. NORME er med i hovedkomiteen for arrangementet. Unådd-konferansen er en strategisk møteplass for enkeltpersoner og organisasjoner som er opptatt av målgruppen. Unådd nettverket arrangerer også bønnesamlinger med fokus på unådde folkeslag. Mer informasjon på konferansens hjemmeside www.unåddkonferansen.no

Kontaktperson:

Glenn Tønnesen, administrasjonsleder Troens bevis

E-post: glenn@tbve.no

Mob: 992 07 525